blindiphone.pl | aplikacje, podcasty oraz poradniki produktów firmy Apple dla osób niewidomych i słabowidzących

Skróty klawiszowe do Microsoft Word

Skróty klawiszowe używane przy pracy z dokumentami

CTRL+N

Utworzy nowy dokument

CTRL+O

Otworzy dokument

CTRL+W

Zamknąć dokument

CTRL+S

Zapisać dokument

CTRL+F

Znaleźć tekst, sformatowanie i elementy specjalne

CTRL+H

Zamieni tekst, określone sformatowanie i elementy specjalne

CTRL+G

Przejść do strony, zakładki, przypisu, tabeli, komentarza, rysunku lub innego miejsca

ALT+F4>

Opuści program Word

CTRL+W

znajdź: Wszystkie pliki

ALT+CTRL+Y

Powtórzy wyszukiwanie

ALT+CTRL+S

Podzieli dokument

ALT+CTRL+Z

Powróci do strony, zakładki, przypisu, tabeli, komentarza, rysunku lub innego miejsca

ALT+CTRL+O

Przełączy się do widoku konspektu

ALT+CTRL+P

Przełączy się do widoku układu strony

ALT+CTRL+Y

Powtórzy wyszukiwanie

ALT+CTRL+N

Przełączy się do widoku normalny

ALT+CTRL+HOME

Przegląda dokument

ESC

Anulować czynność

Skróty klawiszowe używane do formatowania znaków i akapitów

Formatowanie znaku

CTRL+B

Zastosować pogrubienie

CTRL+D

Zmieni formatowanie znaków (polecenie Czcionka, menu Format)

CTRL+I

Zastosować kursywę

CTRL+U

Zastosować podkreślenie

CTRL+SHIFT+A

Zmieni litery na wersaliki

CTRL+SHIFT+C

Skopiować sformatowanie

CTRL+SHIFT+D

Podwójnie podkreśli tekst

CTRL+SHIFT+F

Zmieni czcionkę

CTRL+SHIFT+H

Sformatować tekst jako ukryty

CTRL+SHIFT+K

Sformatować litery jako kapitaliki

CTRL+SHIFT+P

Zmieni rozmiar czcionki

CTRL+SHIFT+W

Podkreśli tylko wyrazy (spacje nie będą podkreślone)

CTRL+SHIFT+V

Wkleić sformatowanie

CTRL+SHIFT+Q

W zaznaczonym tekście zmienić czcionkę na Symbol

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zastosować indeks górny (odstęp automatyczny)

CTRL+SHIFT+*(gwiazdka)

Wyświetli znaki niedrukowane

CTRL+SHIFT+>

Zwiększy rozmiar czcionki

CTRL+SHIFT+<

Zmniejszy rozmiar czcionki

CTRL+]/font>

Zwiększy rozmiar czcionki o jeden punkt

CTRL+[/font>

Zmniejszy rozmiar czcionki o jeden punkt

CTRL+SPACJA

Usuną ręczne formatowanie znaków

SHIFT+F3

Zmieni wielkość liter

SHIFT+F1 (następnie kliknij tekst, którego sformatow chcesz obejrzeć)

Obejrzeć sformatowanie tekstu

Formatowanie akapitów

CTRL+0 (zero)

Przed akapitem doda lub usunie odstęp jednowierszowy

CTRL+1

Ustawi pojedyncze odstępy między wierszami

CTRL+2

Ustawi podwójne odstępy między wierszami

CTRL+5

Ustawi odstęp 1,5 wiersza

CTRL+E

Wyrówna akapit do środka

CTRL+J

Wyrównać akapit do lewej i prawej

CTRL+L

Wyrówna akapit do lewej

CTRL+M

Wciąć akapit z lewej

CTRL+R

Wyrówna akapit do prawej

CTRL+T

Utworzy wysunięcie

CTRL+Q

Usuną sformatowanie akapitu

CTRL+SHIFT+L

Zastosować styl Lista

CTRL+SHIFT+M

Usuną wcięcie akapitu z lewej

CTRL+SHIFT+N

Zastosować styl Standardowy

CTRL+SHIFT+S

Zastosować styl

CTRL+SHIFT+T

Zlikwidować wysunięcie

ALT+CTRL+1

Zastosować styl Nagłówek 1

ALT+CTRL+2

Zastosować styl Nagłówek 2

ALT+CTRL+3

Zastosować styl Nagłówek 3

ALT+CTRL+K

Uruchomi Autoformatowanie

Skróty klawiszowe używane do edycji i przenoszenia tekstu i grafiki

Usuwanie tekstu i grafiki

CTRL+F3

Wyciąć do Kolekcji

CTRL+Z

Cofną ostatnią czynność

CTRL+X

Wyciąć zaznaczony tekst do Schowka

CTRL+DELETE

Usuną jedno słowo na prawo

CTRL+BACKSPACE

Usuną jeden wyraz na lewo

DELETE

Usuną jeden znak na prawo

BACKSPACE

Usuną jeden znak

Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki

F2 (następnie przesuń punkt wstawiania i naciśnij klawisz ENTER)

Przenieś tekst lub grafikę

CTRL+C

Skopiować tekst lub grafikę

CTRL+V

Wkleić zawartość Schowka

CTRL+SHIFT+F3

Wkleić zawartość Kolekcji

ALT+F3

Utworzy element Autotekstu

Wstawianie znaków specjalnych

CTRL+F9

Pole

CTRL+SHIFT+ENTER

Podział kolumny

CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Łącznik nierozdzielający

CTRL+SHIFT+SPACJA

Spację nierozdzielającą

CTRL+ENTER

Podział strony

CTRL+ŁĄCZNIK

Łącznik opcjonalny

ALT+CTRL+C

Znak zastrzeżenia praw autorskich

ALT+CTRL+R

Zastrzeżony znak towarowy

ALT+CTRL+T

Znak towarowy

ALT+CTRL+kropka

Wielokropek

SHIFT+ENTER

Podział wiersza

Zaznaczanie tekstu i grafiki

F8+klawisze strzałek.Naciśnij klaw ESC, aby anulować tryb zaznaczania.

Rozszerzy zaznaczony obszar do określonego położenia w dok.

CTRL+A

Rozszerzy zaznaczony obszar na cały dokument

CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania.

Rozszerzy zaznaczony obszar do pionowego bloku tekstu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzy zaznaczony obszar do początku dokumentu

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzy zaznaczony obszar do końca wyrazu

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzy zaznaczony obszar do początku wyrazu

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzy zaznaczony obszar do końca akapitu

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzy zaznaczony obszar do początku akapitu

SHIFT+END

Rozszerzy zaznaczony obszar do końca wiersza

SHIFT+HOME

Rozszerzy zaznaczony obszar do początku wiersza

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden ekran w dół

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden ekran w górę

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden znak w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden wiersz w górę

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Rozszerzy zaznaczony obszar do końca okna

Zaznaczanie tekstu i grafiki w tabeli

SHIFT+F8

Zmniejszy wielkość zaznaczonego obszaru

SHIFT+TAB

Zaznaczyć zawartość poprzedniej komórki

ALT+5 na klawiaturze numerycznej (NUM LOCK musi by wyłączony)

Zaznaczy całą tabelę

CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania.

Rozszerzy zaznaczony obszar (blok)

TAB

Zaznaczyć zawartość następnej komórki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki.

Rozszerzy zaznaczony fragment tabeli do sąsiednich komórek

Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny. Przytrzymując klawisz SHIFT, kilkakrotnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ.

Zaznaczyć kolumnę

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru

F8

Włączy tryb rozszerzania

F8, a następnie klawisz STRZAŁKA W LEWO lub W PRAWO

Zaznaczyć najbliższy znak

F8(naciśnij raz,by zazn. wyraz; naciśnij 2 razy, aby zazn. zdanie, itd.)

Zwiększy wielkość zaznaczonego obszaru

SHIFT+F8

Zmniejszy wielkość zaznaczonego obszaru

ESC

Wyłączy tryb rozszerzania

Przenoszenie punktu wstawiania

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

O jeden wyraz w lewo

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

O jeden wyraz w prawo

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

O jeden akapit w dół

CTRL+PAGE DOWN

< następnej początek>

CTRL+PAGE UP

Na początek poprzedniej strony

CTRL+END

Na koniec dokumentu

CTRL+HOME

Na początek dokumentu

SHIFT+TAB

O jedną komórkę w lewo (w tabeli)

SHIFT+F5

Do poprzedniej poprawki

SHIFT+F5

Do miejsca, w którym znajdował się punkt wstawiania, gdy dokument był ostatnio zamykany

ALT+CTRL+PAGE UP

Na początek okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Na koniec okna

STRZAŁKA W LEWO

O jeden znak w lewo

STRZAŁKA W PRAWO

O jeden znak w prawo

STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W DÓŁ

O jeden wiersz w dół

TAB

O jedną komórkę w prawo (w tabeli)

PAGE UP

O jeden ekran w górę (przewijanie)

PAGE DOWN

O jeden ekran w dół (przewijanie)

Poruszanie się w tabeli

SHIFT+TAB

Przejście do poprzedniej komórki w wierszu

ALT+HOME

Przejście do pierwszej komórki w wierszu

ALT+END

Przejście do ostatniej komórki w wierszu

ALT+PAGE UP

Przejście do pierwszej komórki w kolumnie

ALT+PAGE DOWN

Przejście do ostatniej komórki w kolumnie

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do poprzedniego wiersza

STRZAŁKA W DÓŁ

Przejście do następnego wiersza

TAB

Przejście do następnej komórki w wierszu

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

ENTER

Nowe akapity do komórki

CTRL+TAB

Tabulatory do komórki

Skróty klawiszowe używane do tworzenia korespondencji seryjnej

ALT+SHIFT+E

Przystąpić do edycji dokumentu danych korespondencji seryjnej

ALT+SHIFT+F

Wstawić pole korespondencji seryjnej

ALT+SHIFT+M

Drukować scalone dokumenty

ALT+SHIFT+N

Scalić dokument

ALT+SHIFT+K

Przejrzeć korespondencję seryjną

Skróty klawiszowe używane do przeglądania dokumentów

CTRL+END

Przejść do końca komentarza

CTRL+HOME

Przejść do początku komentarza

CTRL+SHIFT+E

Włączy lub wyłączy znaczniki poprawek

CTRL+\

Przechodzić między dokumentem głównym a jego dokumentami podrzędnymi

ALT+CTRL+M

Wstawi komentarz

Skróty klawiszowe używane do drukowania i podglądu dokumentów

CTRL+P

Wydrukować dokument

CTRL+HOME

Przenieść się na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu

CTRL+END

Przenieść się na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu

ALT+CTRL+I

Przełączyć się na podgląd wydruku

PAGE UP lub PAGE DOWN

Przenieść się o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu

Klawisze strzałek

Poruszać się na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu

Skróty klawiszowe używane przy pracy w widoku konspektu dokumentu

ALT+SHIFT+1

Aby pokazać wszystkie nagłówki o stylu Nagłówek 1

ALT+SHIFT+A lub klawisz gwiazdki (*) na klawiaturze numerycznej

Aby rozwinąć lub zwinąć cały tekst lub wszystkie nagłówki

ALT+SHIFT+L

Aby pokazać pierwszy wiersz tekstu lub cały tekst

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Aby przenieść akapit na wyższy poziom

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Aby przenieść akapit na niższy poziom

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Aby przenieść zaznaczone akapity w górę

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Aby przenieść zaznaczone akapity w dół

ALT+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI

Aby rozwinąć tekst pod nagłówkiem

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Aby zwinąć tekst pod nagłówkiem

ALT+SHIFT+n

Aby pokazać wszystkie nagłówki aż do stylu Nagłówek n

CTRL+SHIFT+N

Aby przenieść do poziomu tekstu podstawowego

Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej

Aby ukryć lub wyświetlić formatowanie znaków

Skróty klawiszowe dla menu

F10

Aby uaktywnić pasek menu

SHIFT+F10

Aby wyświetlić menu podręczne

ALT+SPACJA

Aby wyświetlić menu ikony programu (na pasku tytułu programu)

ALT

Aby równocześnie zamknąć otwarte menu i podmenu

ESC

Aby zamknąć otwarte menu lub, jeśli otwarte jest podmenu, to zamknąć tylko podmenu

HOME lub END

Aby zaznaczyć pierwsze lub ostatnie polecenie menu lub podmenu

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ (przy wyświetlonym menu lub podmenu)

Aby zaznaczyć w menu lub podmenu następne lub poprzednie polecenie

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Aby przejść do następnego menu znajdującego się po lewej lub prawej stronie, lub jeśli wyświetlone jest podmenu, przejść między menu głównym a podmenu

Skróty klawiszowe dla pasków narzędzi

F10

Aby na pasku narzędzi uaktywnić pasek menu

CTRL+TAB lub CTRL+SHIFT+TAB

Abu wybrać następny lub poprzedni pasek narzędzi

TAB lub SHIFT+TAB (kiedy pasek narzędzi jest aktywny)

Aby zaznaczyć na pasku narzędzi następny lub poprzedni przycisk lub menu

ENTER (kiedy menu lub pasek narzędzi jest zaznaczony)

Aby na pasku narzędzi otworzyć menu

ENTER (kiedy przycisk jest zaznaczony)

Aby na pasku narzędzi wyk. czynność przypisaną do przycisku

ENTER (kiedy pole tekstowe jest zaznaczone)

Aby na pasku narzędzi wpisać tekst do pola tekstowego

Klawisze strzałek w celu poruszania się po poz. listy lub menu ENTER w celu wybrania odpowiedniej opcji (kiedy zaznaczona jest lista rozwijana)

Aby na pasku narzędzi zaznaczyć pozycję listy rozwijanej lub menu rozwijanego przycisku

Skróty klawiszowe dla okien i okien dialogowych

F5

Aby w oknie zaktualizować pliki wyświetlane w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik)

CTRL+F5

Aby w oknie przywrócić okno aktywnego dokumentu

CTRL+F6

Aby w oknie przejść do okna następnego dokumentu

CTRL+F7

Aby w oknie wykonać polecenie Przenieś (menu sterowania dokumentu, pasek menu)

CTRL+F8

Aby w oknie wykonać polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu, pasek menu)

CTRL+F9

Aby w oknie zminimalizować okno dokumentu

CTRL+F10

Aby w oknie zmaksymalizować okno dokumentu

CTRL+W

Aby w oknie zamknąć okno aktywnego dokumentu

CTRL+ESC

Aby w oknie otworzyć menu Start

CTRL+TAB lub CTRL+PGDN

Aby w oknie dial. przejść do następnej karty okna dialogowego

CTRL+SHIFT+TAB lub CTRL+PGUP

Aby w oknie dialogowym przejść do poprzedniej karty okna dial.

CTRL+ STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Aby w polu tekstowym przejść o jeden wyraz w lewo lub w prawo tekstu wpisanego w polu

CTRL+SHIFT+ STRZAŁKA W LEWO

Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego wyrazu po lewej stronie punktu wstawiania

CTRL+SHIFT+ STRZAŁKA W PRAWO

Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego wyrazu po prawej stronie punktu wstawiania

SHIFT+TAB

Aby w oknie dialogm przejść do poprzedniej opcji w grupie opcji

SHIFT+HOME

Aby w polu tekst. zazn tekst od punktu wstawiania do początku

SHIFT+END

Aby w polu tekst. zaznaczyć tekst od pkt wstawiania do końca

SHIFT+ STRZAŁKA W LEWO

Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego znaku po lewej stronie punktu wstawiania

SHIFT+ STRZAŁKA W PRAWO

Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego znaku po prawej stronie punktu wstawiania

ALT+0, aby zaznaczyć listę folderów; klawisze strzałek, aby zaznaczyć folder

Aby w oknie wybrać folder w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik)

ALT+ numer (1 to przycisk znajdujący się najbardziej na lewo, 2 to przycisk następny, itd.)

Aby w oknie wybrać przycisk paska narzędzi w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik)

ALT+TAB

Aby w oknie przełączyć się do następnego programu

ALT+SHIFT+TAB

Aby w oknie przełączyć się do poprzedniego programu

ALT+ klawisz litery

Aby w oknie dialogowym wybrać opcję lub zaznaczyć bądź wyczyścić pole wyboru wg podkreślonej litery w nazwie opcji

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (kiedy lista rozwijana jest zaznaczona)

Aby w oknie dialogowym otworzyć listę rozwijaną

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Aby w polu tekstowym przejść o jeden znak w lewo lub w prawo tekstu wpisanego w polu

END

Aby w polu tekst. przejść na koniec tekstu wpisanego w polu

HOME

Aby w polu tekst. przejść na początek tekstu wpisanego w polu

ESC

Aby w oknie dialogowym anulować polecenie i zamknąć okno dialogowe

ENTER

Aby w oknie dialogowym wykonać czynność przypisaną do wybranego przycisku okna dialogowego

SPACJA

Aby w oknie dialogowym wykonać czynność przypisaną do zaznaczonego przycisku, zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru

TAB

Aby w oknie dialogwym przejść do następnej opcji w grupie opcji

Klawisze strzałek

Aby w oknie dialogowym poruszać się po pozycjach wybranej listy rozwijanej lub między niektórymi opcjami w grupie opcji

Klawisz litery odpowiadający pierwszej literze nazwy opcji (kiedy lista rozwijana jest zaznaczona)

Aby w oknie dialogowym przejść do pozycji listy rozwijanej korzystając z pierwszej litery jej nazwy

Skróty klawiszowe używane przy pracy ze stronami WWW

F9

Odświeży

CTRL+K

Wstawi hiperłącze

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Aby przejść o jedną stronę do tyłu

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Aby przejść o jedną stronę do przodu

Skróty klawiszowe używane przy pracy z odsyłaczami, przypisami dolnymi i przypisami końcowymi

ALT+CTRL+E

Wstawi przypis końcowy

ALT+CTRL+F

Wstawi przypis dolny

ALT+SHIFT+O

Oznaczy hasło spisu treści

ALT+SHIFT+X

Oznaczy hasło indeksu

Skróty klawiszowe stosowane w pracy z Asystentem pakietu Office

F1

Aby uzyskać Pomoc od Asystenta pakietu Office

ALT+B

Aby wyświetlić poprzednią poradę

ALT+N

Aby wyświetlić następną poradę

ALT+F6

Aby uaktywnić dymek Asystenta pakietu Office

ALT+liczba (1 jest pierwszym tematem, 2 drugim tematem itd.)</< font>

Aby wybrać temat Pomocy spośród tematów wyświetlanych przez Asystenta pakietu Office

ALT+ liczba (1 jest pierwszym tematem, 2 drugim tematem itd.)</< font>

Aby wybrać temat Pomocy spośród tematów pokazywanych przez Asystenta pakietu Office

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Aby wyświetlić więcej tematów Pomocy

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Aby wyświetlić poprzednie tematy Pomocy

TAB, aby wybrać przycisk Asystent pakietu Office; SPACJA, aby wyświetlić Asystenta lub wyłączyć Pomoc na temat Kreatora

Aby wyświetlić lub ukryć Asystenta pakietu Office w Kreatorze

Klawisze funkcyjne

F1

Pomoc bieżąca lub Asystent

F2

Przenieś tekst lub grafikę

F3

Wstaw element Autotekstu

F4

Powtórz ostatnią czynność

F5

polecenie Przejdź do (menu Edycja)

F6

Przejdź do następnego okienka

F7

Polecenie Pisownia (menu Narzędzia)

F8

Rozszerz wybór

F9

Aktualizuj zaznaczone pola

F10

Uaktywnij pasek menu

F11

Przejdź do następnego pola

F12

Polecenie Zapisz jako (menu Plik)

F1+SHIFT

Pomoc kontekstowa lub pokazywanie sformatowania

F2+SHIFT

Kopiuj tekst

F3+SHIFT

Zmień wielkość liter

F4+SHIFT

Powtórz czynność Znajdź lub Przejdź do

F5+SHIFT

Przejdź do poprzedniej poprawki

F6+SHIFT

Przejdź do poprzedniego okienka

F7+SHIFT

Polecenie Tezaurus (menu Narzędzia)

F8+SHIFT

Pomniejsz zaznaczenie

F9+SHIFT

Przełączaj pomiędzy kodem pola i jego wynikiem

F10+SHIFT

Wyświetl menu podręczne

F11+SHIFT

Przejdź do poprzedniego pola

F12+SHIFT

Polecenie Zapisz (menu Plik)

F2+CTRL

Polecenie Podgląd wydruku (menu Plik)

F3+CTRL

Wytnij do kolekcji

F4+CTRL

Zamknij okno

F5+CTRL

Przywróć rozmiar okna dokumentu

F6+CTRL

Przejdź do następnego okna

F7+CTRL

Polecenie Przenieś (menu sterowania)

F8+CTRL

Polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu)

F9+CTRL

Wstaw puste pole

F10+CTRL

Maksymalizuj okno dokumentu

F11+CTRL

Zablokuj pole

F12+CTRL

Polecenie Otwórz (menu Plik)

F3+CTRL+SHIFT

Wstaw zawartość Kolekcji

F5+CTRL+SHIFT

Edytuj zakładkę

F6+CTRL+SHIFT

Przejdź do poprzedniego okna

F7+CTRL+SHIFT+SHIFT

Aktualizuj informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word

F8+CTRL+SHIFT

Rozszerz zaznaczenie (lub blok)

F9+CTRL+SHIFT

Odłącz pole

F10+CTRL+SHIFT

Uaktywnij linilkę

F11+CTRL+SHIFT

Odblokuj pole

F12+CTRL+SHIFT

Polecenie Drukuj (menu Plik)

F1+ALT

Przejdz do następnego pola

F3+ALT

Utwórz element Autotekstu

F4+ALT

Opuść program Word

F5+ALT

Przywróć rozmiar okna programu

F7+ALT

Znajdź następny błąd pisowni (opcja Automatyczne sprawdzanie pisowni włączona)

F8+ALT

Uruchom makro

F9+ALT

Przełączaj pomiędzy wszystkimi kodami pól i ich wynikami

F10+ALT

Maksymalizuj okno programu

F11+ALT

Wyświetl kod programu w języku Visual Basic

F1+ALT+SHIFT

Przejdz do poprzedniego okna

F2+ALT+SHIFT

Polecenie Zapisz (menu Plik)

F4+ALT+SHIFT

Opuść program Word

F9+ALT+SHIFT

Wykonaj skok lub uruchom makro z pola wyświetlającego wynik pola GOTOBUTTON lub MACROBUTTON

F1+CTRL+ALT

Wyświetl Informację o systemie Microsoft Windows

F2+CTRL+ALT

Polecenie Otwórz (menu Plik)
iPhone, blind system Dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu z poniższej listy:

Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę kliknąć w dany odnośnik poniżej:
AudaCity Elten Firefox Firefox+webvisum FreeVideoFlipAndRotate Google Drive Kodi dla niewidomych MediaCreationTool Windows10Upgrade Onedrive pazera free audio extractor Setup-Dictate TapinRadio TeamViewer waltr winproductkey NVDA_2018 revouninstaller iCloudSetup WhatsAppSetup Windows Kaspersky Internet Security 2019 CDex

Copyright 2018 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl