Strona główna Regulamin grup Whatsapp Kontakt Subskrypcja naszego kanału z podcastami

Jeśli podoba się państwu nasz projekt, serdecznie zachęcamy do przekazania nam jakiejkolwiek darowizny, która pomoże nam w utrzymaniu portalu opłacając serwer a także domenę. Dziękujemy za wszelkie wpłaty.

Skróty klawiszowe do Microsoft Word

Skróty klawiszowe używane przy pracy z dokumentami
CTRL+N Utworzy nowy dokument
CTRL+O Otworzy dokument
CTRL+W Zamknąć dokument
CTRL+S Zapisać dokument
CTRL+F Znaleźć tekst, sformatowanie i elementy specjalne
CTRL+H Zamieni tekst, określone sformatowanie i elementy specjalne
CTRL+G Przejść do strony, zakładki, przypisu, tabeli, komentarza, rysunku lub innego miejsca
ALT+F4> Opuści program Word
CTRL+W znajdź: Wszystkie pliki
ALT+CTRL+Y Powtórzy wyszukiwanie
ALT+CTRL+S Podzieli dokument
ALT+CTRL+Z Powróci do strony, zakładki, przypisu, tabeli, komentarza, rysunku lub innego miejsca
ALT+CTRL+O Przełączy się do widoku konspektu
ALT+CTRL+P Przełączy się do widoku układu strony
ALT+CTRL+Y Powtórzy wyszukiwanie
ALT+CTRL+N Przełączy się do widoku normalny
ALT+CTRL+HOME Przegląda dokument
ESC Anulować czynność
Skróty klawiszowe używane do formatowania znaków i akapitów
Formatowanie znaku
CTRL+B Zastosować pogrubienie
CTRL+D Zmieni formatowanie znaków (polecenie Czcionka, menu Format)
CTRL+I Zastosować kursywę
CTRL+U Zastosować podkreślenie
CTRL+SHIFT+A Zmieni litery na wersaliki
CTRL+SHIFT+C Skopiować sformatowanie
CTRL+SHIFT+D Podwójnie podkreśli tekst
CTRL+SHIFT+F Zmieni czcionkę
CTRL+SHIFT+H Sformatować tekst jako ukryty
CTRL+SHIFT+K Sformatować litery jako kapitaliki
CTRL+SHIFT+P Zmieni rozmiar czcionki
CTRL+SHIFT+W Podkreśli tylko wyrazy (spacje nie będą podkreślone)
CTRL+SHIFT+V Wkleić sformatowanie
CTRL+SHIFT+Q W zaznaczonym tekście zmienić czcionkę na Symbol
CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS Zastosować indeks górny (odstęp automatyczny)
CTRL+SHIFT+*(gwiazdka) Wyświetli znaki niedrukowane
CTRL+SHIFT+> Zwiększy rozmiar czcionki
CTRL+SHIFT+< Zmniejszy rozmiar czcionki
CTRL+]/font> Zwiększy rozmiar czcionki o jeden punkt
CTRL+[/font> Zmniejszy rozmiar czcionki o jeden punkt
CTRL+SPACJA Usuną ręczne formatowanie znaków
SHIFT+F3 Zmieni wielkość liter
SHIFT+F1 (następnie kliknij tekst, którego sformatow chcesz obejrzeć) Obejrzeć sformatowanie tekstu
Formatowanie akapitów
CTRL+0 (zero) Przed akapitem doda lub usunie odstęp jednowierszowy
CTRL+1 Ustawi pojedyncze odstępy między wierszami
CTRL+2 Ustawi podwójne odstępy między wierszami
CTRL+5 Ustawi odstęp 1,5 wiersza
CTRL+E Wyrówna akapit do środka
CTRL+J Wyrównać akapit do lewej i prawej
CTRL+L Wyrówna akapit do lewej
CTRL+M Wciąć akapit z lewej
CTRL+R Wyrówna akapit do prawej
CTRL+T Utworzy wysunięcie
CTRL+Q Usuną sformatowanie akapitu
CTRL+SHIFT+L Zastosować styl Lista
CTRL+SHIFT+M Usuną wcięcie akapitu z lewej
CTRL+SHIFT+N Zastosować styl Standardowy
CTRL+SHIFT+S Zastosować styl
CTRL+SHIFT+T Zlikwidować wysunięcie
ALT+CTRL+1 Zastosować styl Nagłówek 1
ALT+CTRL+2 Zastosować styl Nagłówek 2
ALT+CTRL+3 Zastosować styl Nagłówek 3
ALT+CTRL+K Uruchomi Autoformatowanie
Skróty klawiszowe używane do edycji i przenoszenia tekstu i grafiki
Usuwanie tekstu i grafiki
CTRL+F3 Wyciąć do Kolekcji
CTRL+Z Cofną ostatnią czynność
CTRL+X Wyciąć zaznaczony tekst do Schowka
CTRL+DELETE Usuną jedno słowo na prawo
CTRL+BACKSPACE Usuną jeden wyraz na lewo
DELETE Usuną jeden znak na prawo
BACKSPACE Usuną jeden znak
Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki
F2 (następnie przesuń punkt wstawiania i naciśnij klawisz ENTER) Przenieś tekst lub grafikę
CTRL+C Skopiować tekst lub grafikę
CTRL+V Wkleić zawartość Schowka
CTRL+SHIFT+F3 Wkleić zawartość Kolekcji
ALT+F3 Utworzy element Autotekstu
Wstawianie znaków specjalnych
CTRL+F9 Pole
CTRL+SHIFT+ENTER Podział kolumny
CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK Łącznik nierozdzielający
CTRL+SHIFT+SPACJA Spację nierozdzielającą
CTRL+ENTER Podział strony
CTRL+ŁĄCZNIK Łącznik opcjonalny
ALT+CTRL+C Znak zastrzeżenia praw autorskich
ALT+CTRL+R Zastrzeżony znak towarowy
ALT+CTRL+T Znak towarowy
ALT+CTRL+kropka Wielokropek
SHIFT+ENTER Podział wiersza
Zaznaczanie tekstu i grafiki
F8+klawisze strzałek.Naciśnij klaw ESC, aby anulować tryb zaznaczania. Rozszerzy zaznaczony obszar do określonego położenia w dok.
CTRL+A Rozszerzy zaznaczony obszar na cały dokument
CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania. Rozszerzy zaznaczony obszar do pionowego bloku tekstu
CTRL+SHIFT+HOME Rozszerzy zaznaczony obszar do początku dokumentu
CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO Rozszerzy zaznaczony obszar do końca wyrazu
CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO Rozszerzy zaznaczony obszar do początku wyrazu
CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ Rozszerzy zaznaczony obszar do końca akapitu
CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ Rozszerzy zaznaczony obszar do początku akapitu
SHIFT+END Rozszerzy zaznaczony obszar do końca wiersza
SHIFT+HOME Rozszerzy zaznaczony obszar do początku wiersza
SHIFT+PAGE DOWN Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden ekran w dół
SHIFT+PAGE UP Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden ekran w górę
SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden znak w prawo
SHIFT+STRZAŁKA W LEWO Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden znak w lewo
SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden wiersz w dół
SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ Rozszerzy zaznaczony obszar o jeden wiersz w górę
ALT+CTRL+PAGE DOWN Rozszerzy zaznaczony obszar do końca okna
Zaznaczanie tekstu i grafiki w tabeli
SHIFT+F8 Zmniejszy wielkość zaznaczonego obszaru
SHIFT+TAB Zaznaczyć zawartość poprzedniej komórki
ALT+5 na klawiaturze numerycznej (NUM LOCK musi by wyłączony) Zaznaczy całą tabelę
CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować tryb zaznaczania. Rozszerzy zaznaczony obszar (blok)
TAB Zaznaczyć zawartość następnej komórki
Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki. Rozszerzy zaznaczony fragment tabeli do sąsiednich komórek
Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny. Przytrzymując klawisz SHIFT, kilkakrotnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ. Zaznaczyć kolumnę
Rozszerzanie zaznaczonego obszaru
F8 Włączy tryb rozszerzania
F8, a następnie klawisz STRZAŁKA W LEWO lub W PRAWO Zaznaczyć najbliższy znak
F8(naciśnij raz,by zazn. wyraz; naciśnij 2 razy, aby zazn. zdanie, itd.) Zwiększy wielkość zaznaczonego obszaru
SHIFT+F8 Zmniejszy wielkość zaznaczonego obszaru
ESC Wyłączy tryb rozszerzania
Przenoszenie punktu wstawiania
CTRL+STRZAŁKA W LEWO O jeden wyraz w lewo
CTRL+STRZAŁKA W PRAWO O jeden wyraz w prawo
CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ O jeden akapit w górę
CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ O jeden akapit w dół
CTRL+PAGE DOWN < następnej początek>
CTRL+PAGE UP Na początek poprzedniej strony
CTRL+END Na koniec dokumentu
CTRL+HOME Na początek dokumentu
SHIFT+TAB O jedną komórkę w lewo (w tabeli)
SHIFT+F5 Do poprzedniej poprawki
SHIFT+F5 Do miejsca, w którym znajdował się punkt wstawiania, gdy dokument był ostatnio zamykany
ALT+CTRL+PAGE UP Na początek okna
ALT+CTRL+PAGE DOWN Na koniec okna
STRZAŁKA W LEWO O jeden znak w lewo
STRZAŁKA W PRAWO O jeden znak w prawo
STRZAŁKA W GÓRĘ O jeden wiersz w górę
STRZAŁKA W DÓŁ O jeden wiersz w dół
TAB O jedną komórkę w prawo (w tabeli)
PAGE UP O jeden ekran w górę (przewijanie)
PAGE DOWN O jeden ekran w dół (przewijanie)
Poruszanie się w tabeli
SHIFT+TAB Przejście do poprzedniej komórki w wierszu
ALT+HOME Przejście do pierwszej komórki w wierszu
ALT+END Przejście do ostatniej komórki w wierszu
ALT+PAGE UP Przejście do pierwszej komórki w kolumnie
ALT+PAGE DOWN Przejście do ostatniej komórki w kolumnie
STRZAŁKA W GÓRĘ Przejście do poprzedniego wiersza
STRZAŁKA W DÓŁ Przejście do następnego wiersza
TAB Przejście do następnej komórki w wierszu
Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli
ENTER Nowe akapity do komórki
CTRL+TAB Tabulatory do komórki
Skróty klawiszowe używane do tworzenia korespondencji seryjnej
ALT+SHIFT+E Przystąpić do edycji dokumentu danych korespondencji seryjnej
ALT+SHIFT+F Wstawić pole korespondencji seryjnej
ALT+SHIFT+M Drukować scalone dokumenty
ALT+SHIFT+N Scalić dokument
ALT+SHIFT+K Przejrzeć korespondencję seryjną
Skróty klawiszowe używane do przeglądania dokumentów
CTRL+END Przejść do końca komentarza
CTRL+HOME Przejść do początku komentarza
CTRL+SHIFT+E Włączy lub wyłączy znaczniki poprawek
CTRL+ Przechodzić między dokumentem głównym a jego dokumentami podrzędnymi
ALT+CTRL+M Wstawi komentarz
Skróty klawiszowe używane do drukowania i podglądu dokumentów
CTRL+P Wydrukować dokument
CTRL+HOME Przenieść się na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu
CTRL+END Przenieść się na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu
ALT+CTRL+I Przełączyć się na podgląd wydruku
PAGE UP lub PAGE DOWN Przenieść się o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu
Klawisze strzałek Poruszać się na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu
Skróty klawiszowe używane przy pracy w widoku konspektu dokumentu
ALT+SHIFT+1 Aby pokazać wszystkie nagłówki o stylu Nagłówek 1
ALT+SHIFT+A lub klawisz gwiazdki (*) na klawiaturze numerycznej Aby rozwinąć lub zwinąć cały tekst lub wszystkie nagłówki
ALT+SHIFT+L Aby pokazać pierwszy wiersz tekstu lub cały tekst
ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO Aby przenieść akapit na wyższy poziom
ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO Aby przenieść akapit na niższy poziom
ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ Aby przenieść zaznaczone akapity w górę
ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ Aby przenieść zaznaczone akapity w dół
ALT+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI Aby rozwinąć tekst pod nagłówkiem
ALT+SHIFT+ZNAK MINUS Aby zwinąć tekst pod nagłówkiem
ALT+SHIFT+n Aby pokazać wszystkie nagłówki aż do stylu Nagłówek n
CTRL+SHIFT+N Aby przenieść do poziomu tekstu podstawowego
Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej Aby ukryć lub wyświetlić formatowanie znaków
Skróty klawiszowe dla menu
F10 Aby uaktywnić pasek menu
SHIFT+F10 Aby wyświetlić menu podręczne
ALT+SPACJA Aby wyświetlić menu ikony programu (na pasku tytułu programu)
ALT Aby równocześnie zamknąć otwarte menu i podmenu
ESC Aby zamknąć otwarte menu lub, jeśli otwarte jest podmenu, to zamknąć tylko podmenu
HOME lub END Aby zaznaczyć pierwsze lub ostatnie polecenie menu lub podmenu
STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ (przy wyświetlonym menu lub podmenu) Aby zaznaczyć w menu lub podmenu następne lub poprzednie polecenie
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO Aby przejść do następnego menu znajdującego się po lewej lub prawej stronie, lub jeśli wyświetlone jest podmenu, przejść między menu głównym a podmenu
Skróty klawiszowe dla pasków narzędzi
F10 Aby na pasku narzędzi uaktywnić pasek menu
CTRL+TABlub CTRL+SHIFT+TAB Abu wybrać następny lub poprzedni pasek narzędzi
TAB lub SHIFT+TAB (kiedy pasek narzędzi jest aktywny) Aby zaznaczyć na pasku narzędzi następny lub poprzedni przycisk lub menu
ENTER (kiedy menu lub pasek narzędzi jest zaznaczony) Aby na pasku narzędzi otworzyć menu
ENTER (kiedy przycisk jest zaznaczony) Aby na pasku narzędzi wyk. czynność przypisaną do przycisku
ENTER (kiedy pole tekstowe jest zaznaczone) Aby na pasku narzędzi wpisać tekst do pola tekstowego
Klawisze strzałek w celu poruszania się po poz. listy lub menu ENTER w celu wybrania odpowiedniej opcji (kiedy zaznaczona jest lista rozwijana) Aby na pasku narzędzi zaznaczyć pozycję listy rozwijanej lub menu rozwijanego przycisku
Skróty klawiszowe dla okien i okien dialogowych
F5 Aby w oknie zaktualizować pliki wyświetlane w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik)
CTRL+F5 Aby w oknie przywrócić okno aktywnego dokumentu
CTRL+F6 Aby w oknie przejść do okna następnego dokumentu
CTRL+F7 Aby w oknie wykonać polecenie Przenieś (menu sterowania dokumentu, pasek menu)
CTRL+F8 Aby w oknie wykonać polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu, pasek menu)
CTRL+F9 Aby w oknie zminimalizować okno dokumentu
CTRL+F10 Aby w oknie zmaksymalizować okno dokumentu
CTRL+W Aby w oknie zamknąć okno aktywnego dokumentu
CTRL+ESC Aby w oknie otworzyć menu Start
CTRL+TAB lub CTRL+PGDN Aby w oknie dial. przejść do następnej karty okna dialogowego
CTRL+SHIFT+TAB lub CTRL+PGUP Aby w oknie dialogowym przejść do poprzedniej karty okna dial.
CTRL+ STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO Aby w polu tekstowym przejść o jeden wyraz w lewo lub w prawo tekstu wpisanego w polu
CTRL+SHIFT+ STRZAŁKA W LEWO Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego wyrazu po lewej stronie punktu wstawiania
CTRL+SHIFT+ STRZAŁKA W PRAWO Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego wyrazu po prawej stronie punktu wstawiania
SHIFT+TAB Aby w oknie dialogm przejść do poprzedniej opcji w grupie opcji
SHIFT+HOME Aby w polu tekst. zazn tekst od punktu wstawiania do początku
SHIFT+END Aby w polu tekst. zaznaczyć tekst od pkt wstawiania do końca
SHIFT+ STRZAŁKA W LEWO Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego znaku po lewej stronie punktu wstawiania
SHIFT+ STRZAŁKA W PRAWO Aby w polu tekstowym zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie jednego znaku po prawej stronie punktu wstawiania
ALT+0, aby zaznaczyć listę folderów; klawisze strzałek, aby zaznaczyć folder Aby w oknie wybrać folder w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik)
ALT+ numer (1 to przycisk znajdujący się najbardziej na lewo, 2 to przycisk następny, itd.) Aby w oknie wybrać przycisk paska narzędzi w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik)
ALT+TAB Aby w oknie przełączyć się do następnego programu
ALT+SHIFT+TAB Aby w oknie przełączyć się do poprzedniego programu
ALT+ klawisz litery Aby w oknie dialogowym wybrać opcję lub zaznaczyć bądź wyczyścić pole wyboru wg podkreślonej litery w nazwie opcji
ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (kiedy lista rozwijana jest zaznaczona) Aby w oknie dialogowym otworzyć listę rozwijaną
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO Aby w polu tekstowym przejść o jeden znak w lewo lub w prawo tekstu wpisanego w polu
END Aby w polu tekst. przejść na koniec tekstu wpisanego w polu
HOME Aby w polu tekst. przejść na początek tekstu wpisanego w polu
ESC Aby w oknie dialogowym anulować polecenie i zamknąć okno dialogowe
ENTER Aby w oknie dialogowym wykonać czynność przypisaną do wybranego przycisku okna dialogowego
SPACJA Aby w oknie dialogowym wykonać czynność przypisaną do zaznaczonego przycisku, zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru
TAB Aby w oknie dialogwym przejść do następnej opcji w grupie opcji
Klawisze strzałek Aby w oknie dialogowym poruszać się po pozycjach wybranej listy rozwijanej lub między niektórymi opcjami w grupie opcji
Klawisz litery odpowiadający pierwszej literze nazwy opcji (kiedy lista rozwijana jest zaznaczona) Aby w oknie dialogowym przejść do pozycji listy rozwijanej korzystając z pierwszej litery jej nazwy
Skróty klawiszowe używane przy pracy ze stronami WWW
F9 Odświeży
CTRL+K Wstawi hiperłącze
ALT+STRZAŁKA W LEWO Aby przejść o jedną stronę do tyłu
ALT+STRZAŁKA W PRAWO Aby przejść o jedną stronę do przodu
Skrótyklawiszowe używane przy pracy z odsyłaczami, przypisami dolnymi i przypisami końcowymi
ALT+CTRL+E Wstawi przypis końcowy
ALT+CTRL+F Wstawi przypis dolny
ALT+SHIFT+O Oznaczy hasło spisu treści
ALT+SHIFT+X Oznaczy hasło indeksu
Skróty klawiszowe stosowane w pracy z Asystentem pakietu Office
F1 Aby uzyskać Pomoc od Asystenta pakietu Office
ALT+B Aby wyświetlić poprzednią poradę
ALT+N Aby wyświetlić następną poradę
ALT+F6 Aby uaktywnić dymek Asystenta pakietu Office
ALT+liczba (1 jest pierwszym tematem, 2 drugim tematem itd.) Aby wybrać temat Pomocy spośród tematów wyświetlanych przez Asystenta pakietu Office
ALT+ liczba (1 jest pierwszym tematem, 2 drugim tematem itd.) Aby wybrać temat Pomocy spośród tematów pokazywanych przez Asystenta pakietu Office
ALT+STRZAŁKA W DÓŁ Aby wyświetlić więcej tematów Pomocy
ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ Aby wyświetlić poprzednie tematy Pomocy
TAB, aby wybrać przycisk Asystent pakietu Office; SPACJA, aby wyświetlić Asystenta lub wyłączyć Pomoc na temat Kreatora Aby wyświetlić lub ukryć Asystenta pakietu Office w Kreatorze
Klawisze funkcyjne
F1 Pomoc bieżąca lub Asystent
F2 Przenieś tekst lub grafikę
F3 Wstaw element Autotekstu
F4 Powtórz ostatnią czynność
F5 polecenie Przejdź do (menu Edycja)
F6 Przejdź do następnego okienka
F7 Polecenie Pisownia (menu Narzędzia)
F8 Rozszerz wybór
F9 Aktualizuj zaznaczone pola
F10 Uaktywnij pasek menu
F11 Przejdź do następnego pola
F12 Polecenie Zapisz jako (menu Plik)
F1+SHIFT Pomoc kontekstowa lub pokazywanie sformatowania
F2+SHIFT Kopiuj tekst
F3+SHIFT Zmień wielkość liter
F4+SHIFT Powtórz czynność Znajdź lub Przejdź do
F5+SHIFT Przejdź do poprzedniej poprawki
F6+SHIFT Przejdź do poprzedniego okienka
F7+SHIFT Polecenie Tezaurus (menu Narzędzia)
F8+SHIFT Pomniejsz zaznaczenie
F9+SHIFT Przełączaj pomiędzy kodem pola i jego wynikiem
F10+SHIFT Wyświetl menu podręczne
F11+SHIFT Przejdź do poprzedniego pola
F12+SHIFT Polecenie Zapisz (menu Plik)
F2+CTRL Polecenie Podgląd wydruku (menu Plik)
F3+CTRL Wytnij do kolekcji
F4+CTRL Zamknij okno
F5+CTRL Przywróć rozmiar okna dokumentu
F6+CTRL Przejdź do następnego okna
F7+CTRL Polecenie Przenieś (menu sterowania)
F8+CTRL Polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu)
F9+CTRL Wstaw puste pole
F10+CTRL Maksymalizuj okno dokumentu
F11+CTRL Zablokuj pole
F12+CTRL Polecenie Otwórz (menu Plik)
F3+CTRL+SHIFT Wstaw zawartość Kolekcji
F5+CTRL+SHIFT Edytuj zakładkę
F6+CTRL+SHIFT Przejdź do poprzedniego okna
F7+CTRL+SHIFT+SHIFT Aktualizuj informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word
F8+CTRL+SHIFT Rozszerz zaznaczenie (lub blok)
F9+CTRL+SHIFT Odłącz pole
F10+CTRL+SHIFT Uaktywnij linilkę
F11+CTRL+SHIFT Odblokuj pole
F12+CTRL+SHIFT Polecenie Drukuj (menu Plik)
F1+ALT Przejdz do następnego pola
F3+ALT Utwórz element Autotekstu
F4+ALT Opuść program Word
F5+ALT Przywróć rozmiar okna programu
F7+ALT Znajdź następny błąd pisowni (opcja Automatyczne sprawdzanie pisowni włączona)
F8+ALT Uruchom makro
F9+ALT Przełączaj pomiędzy wszystkimi kodami pól i ich wynikami
F10+ALT Maksymalizuj okno programu
F11+ALT Wyświetl kod programu w języku Visual Basic
F1+ALT+SHIFT Przejdz do poprzedniego okna
F2+ALT+SHIFT Polecenie Zapisz (menu Plik)
F4+ALT+SHIFT Opuść program Word
F9+ALT+SHIFT Wykonaj skok lub uruchom makro z pola wyświetlającego wynik pola GOTOBUTTON lub MACROBUTTON
F1+CTRL+ALT Wyświetl Informację o systemie Microsoft Windows
F2+CTRL+ALT Polecenie Otwórz (menu Plik)


iPhone, blind system/kanał blindiPhone telegram dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w przycisk dostępny poniżej:

 1. Skróty klawiszowe w NVDA
 2. Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth
 3. Przewodnik urządzeń apple dla niewidomych
 4. Instalacja/aktualizacja windows 10
 5. Skróty klawiszowe microsoft excel
 6. Używanie funkcji AirDrop na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
 7. Komendy
 8. Komendy głosowe
 9. Konfiguracja dla sieci premium mobile
 10. Konfiguracja dla sieci Plus
 11. Jak w kilku krokach wrócić do iOS 13 w wersji stabilnej
 12. Skróty klawiszowe do Microsoft Word
 13. zmiana adresu mail konta apple id
 14. Obsługa platformy Steam przez niewidomych
 15. Lista kompatybilnych urządzeń dla systemów Apple na 2019 rok
 16. jak przypisać funkcje menu kontekstowe pod dowolny klawisz na klawiaturze
 17. Naklejki do bezpłatnego wysyłania
 18. Brajle Pen 12
 19. Jak połączyć komputer Mac lub iPada z iPhonem za pomocą osobistego hotspotu
 20. Jak korzystać z inteligentnych stosów dla widżetów w iOS 14
 21. Jak skonfigurować Apple Cash Family dla dzieci i nastolatków
 22. Jak dostosować ekran główny w systemie iOS 14
 23. Jak używać emoji prawie wszędzie w iOS 14?
 24. Jak korzystać z klipów aplikacji w iOS 14
 25. Jak skonfigurować alerty rozpoznawania dźwięku w iOS 14 i dlaczego warto to zrobić?
 26. Jak korzystać z nowych funkcji centrum sterowania w iOS 14
 27. Jak korzystać z Apple Watch bez Force Touch w systemie watchOS 7
 28. Jak korzystać z funkcji ulepszonego nagrywania w notatkach głosowych iOS 14

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu po rozwinięciu poniższej listy:

 1. Omówienie zaktualizowanych komputerów iMac firmy Apple
 2. Prezentacja launchera Square Home
 3. Omówienie i prezentacja Programu do blokowania reklam - Blokada
 4. Prezentacja gry na system Android - DogeFut 20
 5. WWDC 2020 - Część druga
 6. WWDC 2020 Część pierwsza
 7. Porównanie smartfonów One Plus 7 Pro i One Plus 8 Pro
 8. Omówienie rodzajów przycisków Home w iPhoneach i iPadach
 9. Omówienie nowej usługi streamingowej Canal Plus
 10. Omówienie wybranych kart dźwiękowych firmy Creative
 11. Prezentacja smartfona ZTE Axon 10 Pro
 12. Recenzja MacBooka Pro13 z 2020 Roku
 13. Prezentacja iPhone SE 2020
 14. omówienie wybranych soundbarów
 15. Instalowanie aplikacji naiPhonie za pomocą pliku ipa
 16. Omówienie najnowszych urządzeń i akcesoriów firmy Apple
 17. recenzja xiaomi redmi note 8 pro
 18. Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Część druga
 19. Prezentacja urządzeń Android TV Beelink GT King Pro oraz Mecool KM9 Pro
 20. Omówienie dysków twardych podcast mp3
 21. Przywracanie iPhone'a do ustawień fabrycznych, a następnie jego wstępna konfiguracja mp3
 22. Bezwzrokowa instalacja antywirusa Kaspersky podcast mp3
 23. Instalacja systemu Windows 10 przy użyciu narratora podcast mp3
 24. O to najlepsze ładowarki do smartfonów podcast mp3
 25. Google Pixel 3A podcast mp3
 26. Obszerna recenzja Macbooka Air mp3
 27. Recenzja smartfona One Plus 7 Pro
 28. Zarządzanie chmurami przez program AirExplorer
 29. Recenzja słuchawek Apple Airpods pro mp3
 30. Recenzja tabletów iPad firmy Apple mp3
 31. Telewizor smart tv z przewodnikiem głosowym mp3
 32. Podsumowanie najnowszych smartfonów na 2019 rok firmy Apple mp3
 33. iPad 7 oraz Apple watch series 5 podcast mp3
 34. Podsumowanie systemów MacOS, TV OS oraz Watch OS podcast mp3
 35. Wszystkie nowości oraz lista zmian w iOS 13 a także iPad OS podcast mp3
 36. Podcast Radio Sure
 37. Prezentacja wtyczki adblock plus do blokowania reklam na ios
 38. Podcast wtyczki adguard do blokowania reklam na ios
 39. Voice Recorder HD MP3
 40. Oczyszczanie oraz kopia zapasowa iPhone MP3
 41. Obszerny podcast iphone x
 42. Whatsapp MP3 for Windows
 43. Prezentacja usługi netflix
 44. Klimatyzacja stacjonarna Hisense Energy
 45. Kaspersky MP3
 46. GData MP3
 47. Skróty Siri iPhone MP3
 48. Dual sim/ Esim iPhone MP3
 49. Podcast Radio Sure MP3
 50. Asystent Google for iOS MP3
 51. podcast automapa
 52. Przystawka Android TV box Nvidia Shild
 53. Podcast Android TV HK1 Max
Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę rozwinąć listę klikając w poniższy przycisk:

Copyright 2018/ 2020 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl