Strona główna Regulamin grup Whatsapp Kontakt Subskrypcja naszego kanału z podcastami

Jeśli podoba się państwu nasz projekt, serdecznie zachęcamy do przekazania nam jakiejkolwiek darowizny, która pomoże nam w utrzymaniu portalu opłacając serwer a także domenę. Dziękujemy za wszelkie wpłaty.

Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth

Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth

Poniższe skróty opracowane są dla klawiatury: "Apple Wireless Keyboard.
Klawiatur innych producentów też można używać, ale w ich przypadku niektóre wymienione tu funkcje mogą działać z innymi kombinacjami klawiszy. Jeżeli jakaś funkcja na posiadanej przez ciebie klawiaturze nie działa z podaną kombinacją klawiszy, to włącz pomoc VoiceOver i spróbuj znaleźć inny przypisany do niej skrót

W większości poleceń używana jest kombinacja "Control-Option", oznaczona skrótem "VO". od 9 wersji systemu Ios klawiszem VoiceOver może być także klawisz "Capslock". Aby wybrać go jako klawisz "VO" otwórz kolejno: "ustawienia", "Ogólne", "Dostępność", "VoiceOver", "Klawisze modyfikujące" i w tym miejscu zaznacz przełącznik "Duże litery". Dzięki Pomocy VoiceOver można nauczyć się rozkładu klawiszy na klawiaturze, oraz funkcji przypisanych do określonych skrótów klawiaturowych. Pomoc VoiceOver czyta naciskane klawisze i przypisane do skrótów klawiaturowych polecenia nie wykonując związanych z nimi czynności. Aby ją uruchomić naciśnij skrót klawiaturowy "vo+k". Jeżeli nie wiesz, w którym miejscu na twojej klawiaturze umieszczone są klawisze "Control" i "Option", to otwórz pomoc VoiceOver tapiąc w ekran urządzenia dwa razy czterema palcami. Następnie naciskaj po kolei klawisze znajdujące się w dolnym rzędzie klawiatury, żeby je zlokalizować. Dodatkowe klawisze, które znajdziesz na klawiaturze to "FM" i "Command". Aby opuścić pomoc naciśnij klawisz "Esc". Klawiatury zewnętrzne z mobilnymi urządzeniami Apple mogą pracować w dwóch trybach z wyłączoną i włączoną funkcją szybkiej nawigacji zwaną "Quick Nav". Przy wyłączonej funkcji "Quick Nav" nie działają skróty klawiaturowe odpowiedzialne za obracanie "pokrętła". Poniżej znajduje się wykaz skrótów klawiaturowych, których można użyć w programie VoiceOver: Skróty klawiaturowe do przemieszczania się po pulpicie i w obrębie aplikacji przy wyłączonej funkcji "Quick Nav":

 • Poprzednia rzecz - (VO+"strzałka w lewo").
 • Następna rzecz - (VO+"strzałka w prawo").
 • Przesunięcie palcem w górę - VO+(strzałka w górę).
 • Przesunięcie palcem w dół - VO+(strzałka w dół).
 • Aktywowanie wybranej rzeczy (podwójne tapnięcie) - VO+spacja.

Skróty klawiaturowe z włączoną funkcją szybkiej nawigacji "Quick Nav":

Funkcję szybkiej nawigacji "Quick Nav" włączysz i wyłączysz naciskając jednocześnie klawisze "strzałka w lewo" i "strzałka w prawo". Przy każdym naciśnięciu tych klawiszy, VoiceOver poinformuje cię o jej stanie. Po włączeniu funkcji "Quick Nav", Po pulpicie i w obrębie aplikacji poruszamy się następującymi klawiszami:

 • Poprzednia rzecz - "strzałka w lewo".
 • Następna rzecz - "strzałka w prawo".
 • Poprzednia rzecz dla funkcji wybranej na "pokrętle" - "strzałka w górę".
 • Następna rzecz dla funkcji wybranej na "pokrętle" - "strzałka w dół".
 • Obrót "pokrętła" w lewo – jednoczesne wciśnięcie "strzałki w lewo" i "strzałki w górę".
 • Obrót "pokrętła" w prawo - jednoczesne wciśnięcie "strzałki w prawo" i "strzałki w górę".
 • Zatwierdzenie wybranej rzeczy (podwójne tapnięcie) - jednoczesne wciśnięcie "strzałki w dół" i "strzałki w górę".
 • Podwójne tapnięcie z przytrzymaniem - VO+Shift+M.
 • Wybranie pierwszego elementu na ekranie - ("Control"+"Strzałka w górę").
 • Wybranie ostatniego elementu na ekranie - ("Control"+"Strzałka w dół").
 • Przejście do poprzedniego kontenera - ctrl+(strzałka w lewo).
 • Przejście do następnego kontenera - ctrl+(strzałka w prawo).
 • Przewijanie ekranu w górę - ("Option"+"strzałka w górę").
 • Przewijanie ekranu w dół - ("Option"+"strzałka w dół").
 • przewijanie ekranu w lewo - ("Option"+"strzałka w lewo").
 • Przewijanie ekranu w prawo - ("Option"+"strzałka w prawo").
 • Przejście do poprzedniego uruchomionego programu - vo+(lewy nawias kwadratowy).
 • Przejście do następnego uruchomionego programu - VO+(prawy nawias kwadratowy).

Pozostałe inne funkcje działające przy wyłączonej i z włączoną funkcją szybkiej nawigacji "Quick Nav":

Uruchomienie dyktowania dwukrotnie klawisz FN
Odblokowywanie ekranu urządzenia - naciśnięcie dowolnego klawisza.

 • Włączanie pomocy VoiceOver - "VO+K".
 • Wyłączanie pomocy VoiceOver - "Esc".
 • Przejście na pulpit - Naciśnięcie przycisku "Home" - "VO+H".
 • Przejście do "paska statusu" - "VO+M".
 • Otwieranie centrum powiadomień - "Fn+VO+(Strzałka w górę)".
 • Otwieranie centrum sterowania - "Fn+VO+(Strzałka w dół)".
Jeżeli na twojej klawiaturze te dwa powyższe skróty nie zadziałają, to włącz funkcję "Quick Nav" i spróbuj wykonać je naciskając tylko klawisze ("Option"+"strzałka w górę") i ("Option"+"strzałka w dół").
 • Odczytanie zawartości ekranu od bieżącej pozycji - "VO+A".
 • Odczytanie zawartości ekranu od góry - "VO+B".
 • Wstrzymywanie i wznawianie odczytywania - "Control".
 • Skopiowanie ostatnio odczytanej rzeczy do schowka - VO+Shift+C
 • Włączanie lub wyłączanie wyciszenia VoiceOver - "VO+S".
 • Wyłączanie VoiceOver - "VO+trzy razy litera H" - ten sam skrót nie włączy ponownie ScreenReadera, trzeba to zrobić naciskając na urządzeniu trzy razy przycisk "Home".

Uruchomienie funkcji przeszukiwania ekranu realizowanej przez VoiceOver - "VO+I".

 • Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami - "VO+"- - znak "minus"".
 • Przejście do ekranu przełączania programów - "VO+dwa razy litera H".
 • Zwiększenie głośności urządzenia - ("FM+"= - znak równa się").
 • Zmniejszenie głośności urządzenia - ("FM"+"- - znak minus").
 • Wyłączenie i włączenie głośników - "FM"+0.
 • Zmiana pozycji pokrętła mowy - "VO+Command+(Strzałka w lewo)" lub "VO+Command+(Strzałka w prawo)".
 • Zmiana wybranego na tym "pokrętle" parametru - ("vo"+Command+"strzałka w górę") lub ("vo"+Command+"strzałka w dół"). "pokrętło" to służy wyłącznie do ustawień parametrów mowy. Funkcji tej można używać tylko z poziomu klawiatury, nie ma gestu realizującego to "pokrętło".
 • Włączanie, lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran - ("VO"+Shift+S).
 • Powrót do poprzedniego ekranu - Esc lub "FM"+Esc. Skrót ten jest wykorzystywany w aplikacjach i na stronach internetowych. Odpowiada gestowi trzy krotnego potarcia dwoma palcami.
 • Wyszukiwanie tekstu - "VO"+f.
 • Ponowne szukanie wpisanego tekstu - "VO"+
g. Te dwie ostatnie funkcje są dostępne tylko z poziomu sprzętowej klawiatury QRt.
 • Zmiana etykiety zaznaczonej rzeczy - VO+(/ - shlash).
 • Przełączanie się po między otwartymi programami - Command+Tab lub Command+Shift–Tab
 • Włącz, lub wyłącz blokadę klawiszy modyfikujących VoiceOver - VO+(; - średnik). Przy włączonej blokadzie nie musisz trzymać tych klawiszy.
 • Wykonanie funkcji 3D Touch - VO+shift+f. Działa tylko wtedy, gdy twoje urządzenie obsługuje tę funkcję.
Klawiszy numerycznych na klawiaturze bezprzewodowej można też używać do wybierania numeru na iPhonie lub wprowadzania liczb w aplikacji "kalkulator", albo "Numbers".

Nawigacja po stronach www przy użyciu skrótów funkcji "Quick Nav":

Mając włączoną funkcję "Quick Nav", można szybko nawigować po stronach internetowych przy użyciu klawiszy szybkiej nawigacji. Naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego elementu danego typu. Aby przejść do poprzedniej rzeczy, podczas wpisywania litery przytrzymaj naciśnięty klawisz "Shift". żeby włączyć nawigację przy pomocy klawiszy szybkiej nawigacji naciśnij klawisze VO+q. tym samym skrótem można ją wyłączyć. Poniżej znajduje się wykaz klawiszy szybkiej nawigacji:
 • Nagłówek - "h".
 • Nagłówek odpowiedniego poziomu - cyfry od 1 do 6.
 • łącze - "l".
 • Pole tekstowe - "r".
 • Przycisk - "b".
 • Narzędzie formularza - "c".
 • Obrazek - "i".
 • Lista - "x".
 • Punkt orientacyjny ARIA - "w".
 • Rzecz tego samego typu - "m".
 • Tabela - "t".
 • Tekst statyczny - "s".
Skróty klawiaturowe używane przy edycji tekstu: Do pracy z tekstem przy wyłączonej funkcji "Quick Nav" służą wymienione poniżej polecenia. VoiceOver odczytuje tekst w miarę przesuwania kursora.
 • Przejście o jeden znak do przodu - "strzałka w prawo.
 • Przejście o jeden znak do tyłu - "strzałka w lewo".
 • Przejście o jeden wyraz do przodu - ("option"+"strzałka w prawo").
 • Przejście o jeden wyraz do tyłu - ("Option"+"strzałka w lewo").
 • Przejście o jeden wiersz w górę - "strzałka w górę".
 • Przejście o jeden wiersz w dół - "strzałka w dół".
 • Przejście na początek wiersza - ("Comand"+"strzałka w lewo").
 • Przejście na koniec wiersza - ("Command"+"strzałka w prawo").
 • Przejście na początek akapitu - ("Option"+"strzałka w górę").
 • Przejście na koniec akapitu - ("option"+"strzałka w dół". - Te same skróty przemieszczają kursor po akapitach.
 • Przejście na początek pola tekstowego - ("Command"+"strzałka w górę").
 • Przejście na koniec pola tekstowego - ("Command"+"strzałka w dół").
 • Zaznaczanie tekstu w czasie ruchu kursora - ("Shift" + dowolne z powyższych polecenie przenoszenia kursora).
 • Zaznaczanie całego tekstu - "Command+a".
 • Kopiowanie zaznaczonego tekstu - "Command+c".
 • Wycinanie zaznaczonego tekstu - "Command+x".
 • Wklejanie tekstu - "Command–v".
 • Cofanie lub przywracanie ostatniej zmiany - "Command+z" lub "Shift+Command+z".
Polskie znaki piszemy z klawiszem "Option".


iPhone, blind system/kanał blindiPhone telegram dołącz

Jesteśmy również aktywni na aplikacji WhatsApp Jeśli chcecie z nami porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą to zapraszamy do dołączenia na grupy. Więcej informacji jak do nas dołączyć znajdziecie państwo w odnośniku poniżej.

Grupy WhatsApp

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w przycisk dostępny poniżej:

 1. Skróty klawiszowe w NVDA
 2. Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth
 3. Przewodnik urządzeń apple dla niewidomych
 4. Instalacja/aktualizacja windows 10
 5. Skróty klawiszowe microsoft excel
 6. Używanie funkcji AirDrop na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
 7. Komendy
 8. Komendy głosowe
 9. Konfiguracja dla sieci premium mobile
 10. Konfiguracja dla sieci Plus
 11. Jak w kilku krokach wrócić do iOS 13 w wersji stabilnej
 12. Skróty klawiszowe do Microsoft Word
 13. zmiana adresu mail konta apple id
 14. Obsługa platformy Steam przez niewidomych
 15. Lista kompatybilnych urządzeń dla systemów Apple na 2019 rok
 16. jak przypisać funkcje menu kontekstowe pod dowolny klawisz na klawiaturze
 17. Naklejki do bezpłatnego wysyłania
 18. Brajle Pen 12
 19. Jak połączyć komputer Mac lub iPada z iPhonem za pomocą osobistego hotspotu
 20. Jak korzystać z inteligentnych stosów dla widżetów w iOS 14
 21. Jak skonfigurować Apple Cash Family dla dzieci i nastolatków

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu po rozwinięciu poniższej listy:

 1. Omówienie zaktualizowanych komputerów iMac firmy Apple
 2. Prezentacja launchera Square Home
 3. Omówienie i prezentacja Programu do blokowania reklam - Blokada
 4. Prezentacja gry na system Android - DogeFut 20
 5. WWDC 2020 - Część druga
 6. WWDC 2020 Część pierwsza
 7. Porównanie smartfonów One Plus 7 Pro i One Plus 8 Pro
 8. Omówienie rodzajów przycisków Home w iPhoneach i iPadach
 9. Omówienie nowej usługi streamingowej Canal Plus
 10. Omówienie wybranych kart dźwiękowych firmy Creative
 11. Prezentacja smartfona ZTE Axon 10 Pro
 12. Recenzja MacBooka Pro13 z 2020 Roku
 13. Prezentacja iPhone SE 2020
 14. omówienie wybranych soundbarów
 15. Instalowanie aplikacji naiPhonie za pomocą pliku ipa
 16. Omówienie najnowszych urządzeń i akcesoriów firmy Apple
 17. recenzja xiaomi redmi note 8 pro
 18. Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Część druga
 19. Prezentacja urządzeń Android TV Beelink GT King Pro oraz Mecool KM9 Pro
 20. Omówienie dysków twardych podcast mp3
 21. Przywracanie iPhone'a do ustawień fabrycznych, a następnie jego wstępna konfiguracja mp3
 22. Bezwzrokowa instalacja antywirusa Kaspersky podcast mp3
 23. Instalacja systemu Windows 10 przy użyciu narratora podcast mp3
 24. O to najlepsze ładowarki do smartfonów podcast mp3
 25. Google Pixel 3A podcast mp3
 26. Obszerna recenzja Macbooka Air mp3
 27. Recenzja smartfona One Plus 7 Pro
 28. Zarządzanie chmurami przez program AirExplorer
 29. Recenzja słuchawek Apple Airpods pro mp3
 30. Recenzja tabletów iPad firmy Apple mp3
 31. Telewizor smart tv z przewodnikiem głosowym mp3
 32. Podsumowanie najnowszych smartfonów na 2019 rok firmy Apple mp3
 33. iPad 7 oraz Apple watch series 5 podcast mp3
 34. Podsumowanie systemów MacOS, TV OS oraz Watch OS podcast mp3
 35. Wszystkie nowości oraz lista zmian w iOS 13 a także iPad OS podcast mp3
 36. Podcast Radio Sure
 37. Prezentacja wtyczki adblock plus do blokowania reklam na ios
 38. Podcast wtyczki adguard do blokowania reklam na ios
 39. Voice Recorder HD MP3
 40. Oczyszczanie oraz kopia zapasowa iPhone MP3
 41. Obszerny podcast iphone x
 42. Whatsapp MP3 for Windows
 43. Prezentacja usługi netflix
 44. Klimatyzacja stacjonarna Hisense Energy
 45. Kaspersky MP3
 46. GData MP3
 47. Skróty Siri iPhone MP3
 48. Dual sim/ Esim iPhone MP3
 49. Podcast Radio Sure MP3
 50. Asystent Google for iOS MP3
 51. podcast automapa
 52. Przystawka Android TV box Nvidia Shild
 53. Podcast Android TV HK1 Max
Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę rozwinąć listę klikając w poniższy przycisk:

Copyright 2018/ 2020 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl