Strona główna Kontakt Subskrypcja naszego kanału z podcastami

Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth

Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth

Poniższe skróty opracowane są dla klawiatury: "Apple Wireless Keyboard.
Klawiatur innych producentów też można używać, ale w ich przypadku niektóre wymienione tu funkcje mogą działać z innymi kombinacjami klawiszy. Jeżeli jakaś funkcja na posiadanej przez ciebie klawiaturze nie działa z podaną kombinacją klawiszy, to włącz pomoc VoiceOver i spróbuj znaleźć inny przypisany do niej skrót

W większości poleceń używana jest kombinacja "Control-Option", oznaczona skrótem "VO". od 9 wersji systemu Ios klawiszem VoiceOver może być także klawisz "Capslock". Aby wybrać go jako klawisz "VO" otwórz kolejno: "ustawienia", "Ogólne", "Dostępność", "VoiceOver", "Klawisze modyfikujące" i w tym miejscu zaznacz przełącznik "Duże litery". Dzięki Pomocy VoiceOver można nauczyć się rozkładu klawiszy na klawiaturze, oraz funkcji przypisanych do określonych skrótów klawiaturowych. Pomoc VoiceOver czyta naciskane klawisze i przypisane do skrótów klawiaturowych polecenia nie wykonując związanych z nimi czynności. Aby ją uruchomić naciśnij skrót klawiaturowy "vo+k". Jeżeli nie wiesz, w którym miejscu na twojej klawiaturze umieszczone są klawisze "Control" i "Option", to otwórz pomoc VoiceOver tapiąc w ekran urządzenia dwa razy czterema palcami. Następnie naciskaj po kolei klawisze znajdujące się w dolnym rzędzie klawiatury, żeby je zlokalizować. Dodatkowe klawisze, które znajdziesz na klawiaturze to "FM" i "Command". Aby opuścić pomoc naciśnij klawisz "Esc". Klawiatury zewnętrzne z mobilnymi urządzeniami Apple mogą pracować w dwóch trybach z wyłączoną i włączoną funkcją szybkiej nawigacji zwaną "Quick Nav". Przy wyłączonej funkcji "Quick Nav" nie działają skróty klawiaturowe odpowiedzialne za obracanie "pokrętła". Poniżej znajduje się wykaz skrótów klawiaturowych, których można użyć w programie VoiceOver: Skróty klawiaturowe do przemieszczania się po pulpicie i w obrębie aplikacji przy wyłączonej funkcji "Quick Nav":

 • Poprzednia rzecz - (VO+"strzałka w lewo").
 • Następna rzecz - (VO+"strzałka w prawo").
 • Przesunięcie palcem w górę - VO+(strzałka w górę).
 • Przesunięcie palcem w dół - VO+(strzałka w dół).
 • Aktywowanie wybranej rzeczy (podwójne tapnięcie) - VO+spacja.

Skróty klawiaturowe z włączoną funkcją szybkiej nawigacji "Quick Nav":

Funkcję szybkiej nawigacji "Quick Nav" włączysz i wyłączysz naciskając jednocześnie klawisze "strzałka w lewo" i "strzałka w prawo". Przy każdym naciśnięciu tych klawiszy, VoiceOver poinformuje cię o jej stanie. Po włączeniu funkcji "Quick Nav", Po pulpicie i w obrębie aplikacji poruszamy się następującymi klawiszami:

 • Poprzednia rzecz - "strzałka w lewo".
 • Następna rzecz - "strzałka w prawo".
 • Poprzednia rzecz dla funkcji wybranej na "pokrętle" - "strzałka w górę".
 • Następna rzecz dla funkcji wybranej na "pokrętle" - "strzałka w dół".
 • Obrót "pokrętła" w lewo – jednoczesne wciśnięcie "strzałki w lewo" i "strzałki w górę".
 • Obrót "pokrętła" w prawo - jednoczesne wciśnięcie "strzałki w prawo" i "strzałki w górę".
 • Zatwierdzenie wybranej rzeczy (podwójne tapnięcie) - jednoczesne wciśnięcie "strzałki w dół" i "strzałki w górę".
 • Podwójne tapnięcie z przytrzymaniem - VO+Shift+M.
 • Wybranie pierwszego elementu na ekranie - ("Control"+"Strzałka w górę").
 • Wybranie ostatniego elementu na ekranie - ("Control"+"Strzałka w dół").
 • Przejście do poprzedniego kontenera - ctrl+(strzałka w lewo).
 • Przejście do następnego kontenera - ctrl+(strzałka w prawo).
 • Przewijanie ekranu w górę - ("Option"+"strzałka w górę").
 • Przewijanie ekranu w dół - ("Option"+"strzałka w dół").
 • przewijanie ekranu w lewo - ("Option"+"strzałka w lewo").
 • Przewijanie ekranu w prawo - ("Option"+"strzałka w prawo").
 • Przejście do poprzedniego uruchomionego programu - vo+(lewy nawias kwadratowy).
 • Przejście do następnego uruchomionego programu - VO+(prawy nawias kwadratowy).

Pozostałe inne funkcje działające przy wyłączonej i z włączoną funkcją szybkiej nawigacji "Quick Nav":

Uruchomienie dyktowania dwukrotnie klawisz FN
Odblokowywanie ekranu urządzenia - naciśnięcie dowolnego klawisza.

 • Włączanie pomocy VoiceOver - "VO+K".
 • Wyłączanie pomocy VoiceOver - "Esc".
 • Przejście na pulpit - Naciśnięcie przycisku "Home" - "VO+H".
 • Przejście do "paska statusu" - "VO+M".
 • Otwieranie centrum powiadomień - "Fn+VO+(Strzałka w górę)".
 • Otwieranie centrum sterowania - "Fn+VO+(Strzałka w dół)".
Jeżeli na twojej klawiaturze te dwa powyższe skróty nie zadziałają, to włącz funkcję "Quick Nav" i spróbuj wykonać je naciskając tylko klawisze ("Option"+"strzałka w górę") i ("Option"+"strzałka w dół").
 • Odczytanie zawartości ekranu od bieżącej pozycji - "VO+A".
 • Odczytanie zawartości ekranu od góry - "VO+B".
 • Wstrzymywanie i wznawianie odczytywania - "Control".
 • Skopiowanie ostatnio odczytanej rzeczy do schowka - VO+Shift+C
 • Włączanie lub wyłączanie wyciszenia VoiceOver - "VO+S".
 • Wyłączanie VoiceOver - "VO+trzy razy litera H" - ten sam skrót nie włączy ponownie ScreenReadera, trzeba to zrobić naciskając na urządzeniu trzy razy przycisk "Home".

Uruchomienie funkcji przeszukiwania ekranu realizowanej przez VoiceOver - "VO+I".

 • Stuknięcie dwukrotne dwoma palcami - "VO+"- - znak "minus"".
 • Przejście do ekranu przełączania programów - "VO+dwa razy litera H".
 • Zwiększenie głośności urządzenia - ("FM+"= - znak równa się").
 • Zmniejszenie głośności urządzenia - ("FM"+"- - znak minus").
 • Wyłączenie i włączenie głośników - "FM"+0.
 • Zmiana pozycji pokrętła mowy - "VO+Command+(Strzałka w lewo)" lub "VO+Command+(Strzałka w prawo)".
 • Zmiana wybranego na tym "pokrętle" parametru - ("vo"+Command+"strzałka w górę") lub ("vo"+Command+"strzałka w dół"). "pokrętło" to służy wyłącznie do ustawień parametrów mowy. Funkcji tej można używać tylko z poziomu klawiatury, nie ma gestu realizującego to "pokrętło".
 • Włączanie, lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran - ("VO"+Shift+S).
 • Powrót do poprzedniego ekranu - Esc lub "FM"+Esc. Skrót ten jest wykorzystywany w aplikacjach i na stronach internetowych. Odpowiada gestowi trzy krotnego potarcia dwoma palcami.
 • Wyszukiwanie tekstu - "VO"+f.
 • Ponowne szukanie wpisanego tekstu - "VO"+
g. Te dwie ostatnie funkcje są dostępne tylko z poziomu sprzętowej klawiatury QRt.
 • Zmiana etykiety zaznaczonej rzeczy - VO+(/ - shlash).
 • Przełączanie się po między otwartymi programami - Command+Tab lub Command+Shift–Tab
 • Włącz, lub wyłącz blokadę klawiszy modyfikujących VoiceOver - VO+(; - średnik). Przy włączonej blokadzie nie musisz trzymać tych klawiszy.
 • Wykonanie funkcji 3D Touch - VO+shift+f. Działa tylko wtedy, gdy twoje urządzenie obsługuje tę funkcję.
Klawiszy numerycznych na klawiaturze bezprzewodowej można też używać do wybierania numeru na iPhonie lub wprowadzania liczb w aplikacji "kalkulator", albo "Numbers".

Nawigacja po stronach www przy użyciu skrótów funkcji "Quick Nav":

Mając włączoną funkcję "Quick Nav", można szybko nawigować po stronach internetowych przy użyciu klawiszy szybkiej nawigacji. Naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego elementu danego typu. Aby przejść do poprzedniej rzeczy, podczas wpisywania litery przytrzymaj naciśnięty klawisz "Shift". żeby włączyć nawigację przy pomocy klawiszy szybkiej nawigacji naciśnij klawisze VO+q. tym samym skrótem można ją wyłączyć. Poniżej znajduje się wykaz klawiszy szybkiej nawigacji:
 • Nagłówek - "h".
 • Nagłówek odpowiedniego poziomu - cyfry od 1 do 6.
 • łącze - "l".
 • Pole tekstowe - "r".
 • Przycisk - "b".
 • Narzędzie formularza - "c".
 • Obrazek - "i".
 • Lista - "x".
 • Punkt orientacyjny ARIA - "w".
 • Rzecz tego samego typu - "m".
 • Tabela - "t".
 • Tekst statyczny - "s".
Skróty klawiaturowe używane przy edycji tekstu: Do pracy z tekstem przy wyłączonej funkcji "Quick Nav" służą wymienione poniżej polecenia. VoiceOver odczytuje tekst w miarę przesuwania kursora.
 • Przejście o jeden znak do przodu - "strzałka w prawo.
 • Przejście o jeden znak do tyłu - "strzałka w lewo".
 • Przejście o jeden wyraz do przodu - ("option"+"strzałka w prawo").
 • Przejście o jeden wyraz do tyłu - ("Option"+"strzałka w lewo").
 • Przejście o jeden wiersz w górę - "strzałka w górę".
 • Przejście o jeden wiersz w dół - "strzałka w dół".
 • Przejście na początek wiersza - ("Comand"+"strzałka w lewo").
 • Przejście na koniec wiersza - ("Command"+"strzałka w prawo").
 • Przejście na początek akapitu - ("Option"+"strzałka w górę").
 • Przejście na koniec akapitu - ("option"+"strzałka w dół". - Te same skróty przemieszczają kursor po akapitach.
 • Przejście na początek pola tekstowego - ("Command"+"strzałka w górę").
 • Przejście na koniec pola tekstowego - ("Command"+"strzałka w dół").
 • Zaznaczanie tekstu w czasie ruchu kursora - ("Shift" + dowolne z powyższych polecenie przenoszenia kursora).
 • Zaznaczanie całego tekstu - "Command+a".
 • Kopiowanie zaznaczonego tekstu - "Command+c".
 • Wycinanie zaznaczonego tekstu - "Command+x".
 • Wklejanie tekstu - "Command–v".
 • Cofanie lub przywracanie ostatniej zmiany - "Command+z" lub "Shift+Command+z".
Polskie znaki piszemy z klawiszem "Option".


Grupy iPhone, blind system

Informujemy, że w dniu trzeciego września 2021 roku nasze grupy oparte o aplikacje WhatsApp przechodzą do historii, przez co nie będzie możliwości zarówno dołączania jak i uczestnictwa. W linku poniżej zamieściliśmy wyjaśnienie, które dostępne jest w formie głosowej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sześcioletnią aktywność. Bez was listy pod nazwą iPhone oraz Blind system nie miałyby racji bytu.

Wyjaśnienie.mp3

Poradniki W formie tekstowej

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć w przycisk dostępny poniżej:

 1. Skróty klawiszowe w NVDA
 2. Podstawowe skróty klawiatury Bluetooth
 3. Przewodnik urządzeń apple dla niewidomych
 4. Instalacja/aktualizacja windows 10
 5. Skróty klawiszowe microsoft excel
 6. Używanie funkcji AirDrop na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
 7. Komendy
 8. Komendy głosowe
 9. Konfiguracja dla sieci premium mobile
 10. Konfiguracja dla sieci Plus
 11. Jak w kilku krokach wrócić do iOS 13 w wersji stabilnej
 12. Skróty klawiszowe do Microsoft Word
 13. zmiana adresu mail konta apple id
 14. Obsługa platformy Steam przez niewidomych
 15. Lista kompatybilnych urządzeń dla systemów Apple na 2019 rok
 16. jak przypisać funkcje menu kontekstowe pod dowolny klawisz na klawiaturze
 17. Naklejki do bezpłatnego wysyłania
 18. Brajle Pen 12
 19. Jak połączyć komputer Mac lub iPada z iPhonem za pomocą osobistego hotspotu
 20. Jak korzystać z inteligentnych stosów dla widżetów w iOS 14
 21. Jak skonfigurować Apple Cash Family dla dzieci i nastolatków
 22. Jak dostosować ekran główny w systemie iOS 14
 23. Jak używać emoji prawie wszędzie w iOS 14?
 24. Jak korzystać z klipów aplikacji w iOS 14
 25. Jak skonfigurować alerty rozpoznawania dźwięku w iOS 14 i dlaczego warto to zrobić?
 26. Jak korzystać z nowych funkcji centrum sterowania w iOS 14
 27. Jak korzystać z Apple Watch bez Force Touch w systemie watchOS 7
 28. Jak korzystać z funkcji ulepszonego nagrywania w notatkach głosowych iOS 14
 29. Jak wyłączyć podglądy kart w Safari na Macu
 30. Jak pisać na iPhone za pomocą przesówania palcem po ekranie?
 31. Jak skonfigurować i używać jednoręcznej klawiatury na iPhone?
 32. Jak zwolnić miejsce na iPhonie i ipadzie
 33. macOS 11.3: Jak używać dwóch głośników HomePod z komputerem Mac do odtwarzania dźwięku stereo
 34. iOS 14.5: Jak ustawić preferowaną usługę strumieniowego przesyłania muzyki za pomocą Siri
 35. iOS 14.5: Jak zgłaszać kontrole prędkości, wypadki drogowe i inne zagrożenia w Apple Maps
 36. Jak uniemożliwić aplikacjom śledzenie Cię w iOS 14.5
 37. iOS 14.5: Jak automatycznie pobierać nowe odcinki podcastów i śledzić programy
 38. iOS 14.5: Jak korzystać z AirPlay 2 w Apple Fitness +
 39. iOS 14.5: Jak udostępniać teksty i klipy piosenek z Apple Music
 40. iOS 14.5: Jak ponownie skalibrować baterię iPhone'a 11
 41. iOS 14.5: Jak wydrukować listę przypomnień
 42. Jak korzystać z precyzyjnego wyszukiwania, aby zlokalizować AirTag na telefonie iPhone 11 i telefonie iPhone 12
 43. Jak ustawić AirTag w trybie utraconym
 44. Jak znaleźć AirTag w Find My na iPhonie
 45. iOS 15: Jak zaprosić użytkowników Androida do rozmowy FaceTime
 46. iOS 15: Jak korzystać z dźwięków tła, aby zminimalizować rozproszenie i pozostać skoncentrowanym
 47. Jak zainstalować publiczną wersję beta iOS 15?
 48. Jak zainstalować publiczną wersję beta systemu macOS Monterey?
 49. iOS 15: Jak utworzyć fokus
 50. iOS 15: Jak uzyskać wskazówki dojazdu AR w Mapach
 51. iPadOS 15: Jak korzystać z szybkich notatek
 52. Ulepszenia Spotlight w iOS 15: rozszerzone wyniki, obrazy internetowe, wyszukiwanie zdjęć, dostęp do ekranu blokady i nie tylko
 53. iOS 15 - System operacyjny nowej generacji firmy Apple
 54. Jak wyłączyć kolorowanie paska kart w Safari 15 na macOS?

Podcasty w formie głosowej

Proszę wybrać interesujący Was podcast do odsłuchu po rozwinięciu poniższej listy:

 1. Omówienie i prezentacja Windowsa 11
 2. Recenzja wybranych modeli samsungów i ich porównanie
 3. Omówienie najnowszego systemu iOS i iPhone 12 i 12 pro max
 4. Omówienie Konferencji Apple kwiecień 2021
 5. Recenzja robota sprzątającego Xiaomi mirobot Vacuum Mop Pro STYTJ02YM
 6. Recenzja Express Saeco Lirika One Touch Capuccino
 7. Recenzja Google Pixel5
 8. Recenzja iPhone 12 i 12 Pro Max
 9. Recenzja smartfona Realme X50 Pro
 10. Przedłużenie portalu
 11. Omówienie najnowszych iPhoneów i głośnika Homepod
 12. Omówienie najnowszych zegarków i ipadów firmy Apple
 13. Omówienie zaktualizowanych komputerów iMac firmy Apple
 14. Prezentacja launchera Square Home
 15. Omówienie i prezentacja Programu do blokowania reklam - Blokada
 16. Prezentacja gry na system Android - DogeFut 20
 17. WWDC 2020 - Część druga
 18. WWDC 2020 Część pierwsza
 19. Porównanie smartfonów One Plus 7 Pro i One Plus 8 Pro
 20. Omówienie rodzajów przycisków Home w iPhoneach i iPadach
 21. Omówienie nowej usługi streamingowej Canal Plus
 22. Omówienie wybranych kart dźwiękowych firmy Creative
 23. Prezentacja smartfona ZTE Axon 10 Pro
 24. Recenzja MacBooka Pro13 z 2020 Roku
 25. Prezentacja iPhone SE 2020
 26. omówienie wybranych soundbarów
 27. Instalowanie aplikacji naiPhonie za pomocą pliku ipa
 28. Omówienie najnowszych urządzeń i akcesoriów firmy Apple
 29. recenzja xiaomi redmi note 8 pro
 30. Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 Pro - Część druga
 31. Prezentacja urządzeń Android TV Beelink GT King Pro oraz Mecool KM9 Pro
 32. Omówienie dysków twardych podcast mp3
 33. Przywracanie iPhone'a do ustawień fabrycznych, a następnie jego wstępna konfiguracja mp3
 34. Bezwzrokowa instalacja antywirusa Kaspersky podcast mp3
 35. Instalacja systemu Windows 10 przy użyciu narratora podcast mp3
 36. O to najlepsze ładowarki do smartfonów podcast mp3
 37. Google Pixel 3A podcast mp3
 38. Obszerna recenzja Macbooka Air mp3
 39. Recenzja smartfona One Plus 7 Pro
 40. Zarządzanie chmurami przez program AirExplorer
 41. Recenzja słuchawek Apple Airpods pro mp3
 42. Recenzja tabletów iPad firmy Apple mp3
 43. Telewizor smart tv z przewodnikiem głosowym mp3
 44. Podsumowanie najnowszych smartfonów na 2019 rok firmy Apple mp3
 45. iPad 7 oraz Apple watch series 5 podcast mp3
 46. Podsumowanie systemów MacOS, TV OS oraz Watch OS podcast mp3
 47. Wszystkie nowości oraz lista zmian w iOS 13 a także iPad OS podcast mp3
 48. Podcast Radio Sure
 49. Prezentacja wtyczki adblock plus do blokowania reklam na ios
 50. Podcast wtyczki adguard do blokowania reklam na ios
 51. Voice Recorder HD MP3
 52. Oczyszczanie oraz kopia zapasowa iPhone MP3
 53. Obszerny podcast iphone x
 54. Whatsapp MP3 for Windows
 55. Prezentacja usługi netflix
 56. Klimatyzacja stacjonarna Hisense Energy
 57. Kaspersky MP3
 58. GData MP3
 59. Skróty Siri iPhone MP3
 60. Dual sim/ Esim iPhone MP3
 61. Podcast Radio Sure MP3
 62. Asystent Google for iOS MP3
 63. podcast automapa
 64. Przystawka Android TV box Nvidia Shild
 65. Podcast Android TV HK1 Max
Programy do pobrania

Aby pobrać program, proszę rozwinąć listę klikając w poniższy przycisk:

Copyright 2018/ 2021 © by Madridista Realista. All rights reserved. Powered by blindiphone.pl